Bioactive Styling (Sáp tạo kiểu [mờ-sợi-bóng-chứa gốc nước Bioactive Styling)

Bioactive Styling (Sáp tạo kiểu [mờ-sợi-bóng-chứa gốc nước Bioactive Styling)

Thông tin
Hướng Dẫn
Dung Lượng
50 ml