Màu nhuộm và phụ trợ

Bột tẩy xanh Performance khử vàng không ammonia

Bột tẩy xanh Performance khử vàng không ammonia

Thuốc nhuộm Performance tăng cường ánh sắc

Thuốc nhuộm Performance tăng cường ánh sắc

Bột tẩy Performance đậm đặc

Bột tẩy Performance đậm đặc

Kem Performance triệt ánh sắc

Kem Performance triệt ánh sắc

Kem oxy trợ nhuộm Superlative

Kem oxy trợ nhuộm Superlative

Kem tẩy Superlative

Kem tẩy Superlative

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative (màu nhuộm không chứa ammonia)

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative (màu nhuộm không chứa ammonia)

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative (màu nhuộm chứa ammonia)

Thuốc nhuộm vĩnh cửu Superlative (màu nhuộm chứa ammonia)