LAKME SPAIN

Oxy trợ nhuộm Gloss 1000ml

Oxy trợ nhuộm Gloss 1000ml

Oxy trợ nhuộm Collage 1000ml

Oxy trợ nhuộm Collage 1000ml

Kem nhuộm Collage highlight trực tiếp

Kem nhuộm Collage highlight trực tiếp

Màu nhuộm Collageclair nâng sáng đến 5 cấp độ

Màu nhuộm Collageclair nâng sáng đến 5 cấp độ

Màu nhuộm Collagemix tăng cường ánh sắc

Màu nhuộm Collagemix tăng cường ánh sắc

Kem nhuộm Collage + vĩnh cửu sâu màu

Kem nhuộm Collage + vĩnh cửu sâu màu

Kem nhuộm Collage vĩnh cửu

Kem nhuộm Collage vĩnh cửu