Care

Mặt nạ Pigments REPAIR dành cho tóc hư tổn

Mặt nạ Pigments REPAIR dành cho tóc hư tổn

Dầu gội Pigments REPAIR dành cho tóc hư tổn

Dầu gội Pigments REPAIR dành cho tóc hư tổn

Mặt nạ Pigments NUTRITIONdành cho tóc khô

Mặt nạ Pigments NUTRITIONdành cho tóc khô

Dầu gội Pigments NUTRITIONdành cho tóc khô

Dầu gội Pigments NUTRITIONdành cho tóc khô

Mặt nạ Pigments HYDRATING dành cho tóc thường

Mặt nạ Pigments HYDRATING dành cho tóc thường

Dầu gội Pigments HYDRATING dành cho tóc thường

Dầu gội Pigments HYDRATING dành cho tóc thường

Dầu xả Forever Gray dành cho tóc bạc và nhuộm sáng

Dầu xả Forever Gray dành cho tóc bạc và nhuộm sáng

Dầu gội Grey Pride dành cho tóc bạc và nhuộm sáng

Dầu gội Grey Pride dành cho tóc bạc và nhuộm sáng

Dầu gội Blonde Ambition dành cho tóc nhuộm tông lạnh sáng

Dầu gội Blonde Ambition dành cho tóc nhuộm tông lạnh sáng